Ordinær generalforsamling 2014

Ordinær generalforsamling DAO 13. nov. 2014
Sted: Radisson Blu, København


Dagsorden:  

1. Valg af dirigent
 2. Godk. af ref, fra ekstraordinær GF 9. marts 2014
 3. Godk. af dagsorden
 4. Form. Beretning
 5. Beretn fra udv.
 6. Indkomne forslag
 7. Aflæggelse af revideret regnskab
 8. Redgørelse for budget 2015
 9. Fastlæggelse af kontingent
10. Valg af bestyrelse (Carl-johan Erichsen og Annette Freydendal-Petersen på valg
11. Valg af udvalgsmedlemmer
12. Valg af revisorer
13. Evt.
Ad 1. Thormod LaBianca. Konstaterer GF rettidigt indkaldt jf. lovene.
Ad 2. Ref. GF 9. marts 2014 godkendt
Ad 3. Dagsorden godkendt
Ad 4. Der henvises til udsendte skriftlige beretning. Ekstraord. GF bekræftede ord. GF.´s  beslutninger. CJE vedr. modernisering: tolkebistandshonorar godk. UL venter, idet man taktisk afventer helmodernisering af specialet. Denne kan ikke forventes snarligt, idet FAPS ønsker alle specialer moderniseret over de næste 6-7 år komb. Med udlægning af flere hospitalsydelser til praksis. Beretning godkendt.
Ad 4. Intet
Ad 5. Intet
Ad 6. Intet
Ad 7. Det reviderede regnskab godkendt. Under punktet diskuteres kommende DAO medlemstal. Flere udmeldinger og færre indelmeldelser må forventes. Disk. Om sammenlægning af DAO og FAPA henlægges til bestyrelserne.
Ad 8. Budget godkendt
Ad 9. Ingen kontingentændringer
Ad 10. CJE og André Miran vælges. AF-P associeres bestyrelsen mhp at sikre kontinuiteten.
Ad 11. Intet
Ad 12. Jeppe Lund og Mogens Hüttel genvalgt
Ad 13. CJE refererer de afsluttede overenskomstforhandlinger. Opklarende spørgsmål og stor tilfredshed med resultatet.