Vedtægter Danske Anæstesiologers Organisation

 

Indholdsfortegnelse

§ 1         Organisationens navn. 2

§ 2         Organisationens formål 2

§ 3         Medlemskab. 2

§ 4         Medlemmets pligter. 2

§5          Kommunikation. 3

§ 6         Generalforsamling. 3

§ 7         Ekstraordinær generalforsamling. 4

§ 8         Organisationens bestyrelse. 4

§ 9         Regnskab. 5

§ 10      Vedtægtsændringer. 5

§ 11      Organisationens ophævelse. 5

§ 12      Ikrafttrædelse. 6

 

 

 

§ 1 Organisationens navn

Organisationens navn er "Danske Anæstesiologers Organisation" (DAO).
Organisationen er forankret i Foreningen af Speciallæger (FAS).

 

§ 2 Organisationens formål

Organisationens formål er at varetage medlemmernes faglige, økonomiske, organisatoriske og kollegiale interesser i det omfang interesserne ikke varetages af en forhandlingsberettiget forening i Lægeforeningen.

§ 3 Medlemskab

Organisationen optager som medlemmer enhver læge, der er medlem af Lægeforeningen og som i henhold til gældende lovgivning har opnået tilladelse til at betegne sig som speciallæge i anæstesiologi.

stk.2. Andre læger med tilknytning til specialet kan undtagelsesvis optages efter bestyrelsens beslutning. Er der indenfor bestyrelsen ikke enighed om vedkommendes optagelse som medlem, forelægges sagen for førstkommende generalforsamling. Optagelse finder sted, når mindst ⅔ af de afgivne stemmer er for optagelse.

stk.3. Indmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til FAS, udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen. Ved indmeldelse i Overlægeforeningen og FAPS optages speciallægen automatisk i organisationen. Udmeldelse kan kun ske til udløbet af regnskabsåret, som går fra 01.10.-30.09. Medlemmer som ikke har betalt kontingent senest 3 måneder efter regnskabsårets udløb, betragtes som udmeldte.                 

stk.4. Under forudsætning af fortsat medlemskab af Lægeforeningen kan medlemskab af DAO bevares - kontingent fri - efter afgang fra stilling eller praksis på grund af alder eller sygdom efter anmodning til bestyrelsen.

§ 4 Medlemmets pligter

Medlemmerne er forpligtigede til at overholde de af organisationen lovligt trufne beslutninger.

§5 Kommunikation

Al kommunikation fra DAO til medlemmerne foretages elektronisk, hvorfor medlemmerne forudsættes at kunne modtage elektronisk kommunikation.

§ 6 Generalforsamling

                    Organisationens højeste myndighed er generalforsamlingen.

                    stk.2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i perioden september til november måned og indvarsles af bestyrelsen ved elektronisk indkaldelse mindst 4 uger forud og ved elektronisk meddelelse i forbindelse med underretning om dagsordenen mindst 2 uger forud for generalforsamlingens afholdelse. Forslag fra medlemmer, som ønskes optaget på den ordinære generalforsamlings dagsorden, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger forud for generalforsamlingens afholdelse.

 stk.3.Dagorden for generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandsberetning
 3. Beretning fra de nedsatte udvalg
 4. Rettidigt indkomne forslag til sagers behandling
 5. Aflæggelse af det reviderede regnskab
 6. Redegørelse for budget
 7. Fastlæggelse af kontingent
 8. Valg af bestyrelse (se § 8)
 9. Valg af udvalgsmedlemmer
 10. Valg af revisorer
 11. Eventuelt

stk.4. På generalforsamlingen vælges under formandens ledelse en dirigent, som derefter leder forhandlingerne.

stk.5.Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt varslet.

stk. 6. Stemmeafgivningen sker normalt ved håndsoprækning, men skal ske skriftligt ved alle valg, hvor der er flere kandidater end ledige poster og i øvrigt når mindst 2 medlemmer kræver det. Stemmeafgivning kan på den ordinære generalforsamling ske ved skriftlig fuldmagt. Hvert tilstedeværende medlem kan råde over én fuldmagt. Medlemmer, som i medfør af § 3, stk. 4 er kontingentfrie, har ikke stemmeret.

stk.7. Generalforsamlingen afgør alt ved simpel majoritet, med mindre vedtægterne kræver andet (se § 3 stk.2, § 10 og § 11). Vedrører et afstemningspunkt kun en del af medlemmerne, som er kendetegnet ved at arbejde under samme overenskomst, begrænses stemmeretten til de medlemmer, der arbejder under denne overenskomst.

stk.8. På generalforsamling kan ikke træffes beslutning om forslag, der ikke forud er optaget på dagsordenen.

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan sammenkaldes af bestyrelsen og skal sammenkaldes, når mindst ⅕ af organisationen medlemmer ønsker det.  Den ekstraordinære generalforsamling sammenkaldes af bestyrelsen ved elektronisk indkaldelse til medlemmerne med mindst 2 ugers varsel og den skal afholdes senest 4 uger efter, at der er fremsat krav herom. I ganske særlige tilfælde kan de fastsatte tidsfrister fraviges. Indkaldelsen skal indeholde nærmere redegørelse for den eller de sager, der ønskes behandlet.

stk.2. Dagsorden for ekstraordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Behandling af den eller de sager, der har foranlediget ekstraordinær generalforsamling indkaldt
 3. Eventuelle valg
 4. Eventuelt

Forretningsorden er som ved ordinær generalforsamling jf. § 6, stk. 4-8, dog kan på ekstraordinær generalforsamling stemmeafgivning ved fuldmagt ikke finde sted.

stk.3. Et forslag, som er forkastet på en ekstraordinær generalforsamling, kan tidligst genfremsættes på den førstkommende ordinære generalforsamling.

§ 8 Organisationens bestyrelse

Bestyrelsen leder organisationens anliggender, repræsenterer den udadtil og varetager dens interesser.

stk. 2. Bestyrelsen består af 4 medlemmer, hvoraf mindst det ene medlem vælges blandt de heltidspraktiserende.

stk.3. Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen, således at der på hver ordinær generalforsamling vælges 2 medlemmer. Genvalg kan finde sted.

stk.4. er der flere bestyrelseskandidater end ledige pladser, sker afstemning skriftlig, ved, at der på samme seddel kan stemmes på så mange kandidater, som der er pladser ledige i bestyrelsen.

stk.5. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, en kasserer og en sekretær.

stk.6. Et bestyrelsesmedlem kan sædvanligvis kun nedlægge sit mandat med virkning fra en generalforsamling. I tilfælde af vakance inden for bestyrelsen supplerer denne sig for perioden indtil næste ordinære generalforsamling med et medlem, der så vidt muligt repræsenterer de sammen interesser, som det udgåede medlem.

stk.7. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden og fører en forhandlingsprotokol. Referat af generalforsamlingen tilstilles bestyrelsen for FAS.

stk.8. Sager kan afgøres ved afstemning. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

stk.9. Formanden kan til enhver tid indkalde bestyrelsen til møde og skal gøre det, såfremt 2 af bestyrelsens medlemmer ønsker det.

§ 9 Regnskab

Organisationens regnskabsår går fra 1. oktober til 30. september. Regnskabet revideres af 2 på generalforsamlingen for 2 år valgte revisorer. Genvalg kan finde sted.

§ 10 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst ½ af medlemmerne er til stede, og hvor ⅔ af de afgivne stemmer er for ændringen. Opnås der på en generalforsamling ⅔ majoritet for et forslag om vedtægtsændring, men er der ikke et tilstrækkeligt antal medlemmer til stede, indkalder bestyrelsen inden 3 måneder til ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med ⅔ af de afgivne stemmer.

§ 11 Organisationens ophævelse

Beslutning om organisationens ophævelse eller sammenlægning med anden organisation kan kun træffes på en generalforsamling, hvor mindst ½ af medlemmerne er mødt, og mindst ⅔ af de afgivne stemmer er derfor. Opnås der på en generalforsamling ⅔ majoritet for ophævelse af organisationen, men er der ikke tilstrækkeligt antal medlemmer tilstede, sendes forslaget elektronisk til urafstemning blandt alle organisationens medlemmer, og så betids, at urafstemningen kan være afsluttet inden 3 måneder efter generalforsamlingen. Til vedtagelse kræves ⅔ af de afgivne stemmer.

stk.2. Ved ophævelse af organisationen træffer generalforsamlingen afgørelse om organisationens formue.

§ 12 Ikrafttrædelse

Nærværende vedtægter træder i kraft fra den dato, DAO’s generalforsamling eller DAO’s ekstraordinære generalforsamling har godkendt dem eller fra det senere tidspunkt, generalforsamlingen måtte have vedtaget.

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 20. oktober 1951. Ændret ved ordinær generalforsamling den 18. januar 1953, 17. januar 1957, 22. januar 1972, ekstraordinær generalforsamling 18. januar 1974, godkendt af hovedbestyrelsen 18. juni 1974, ordinær generalforsamling 21. november 1975, ekstraordinær generalforsamling 6. februar 1976, godkendt af hovedbestyrelsen 19. maj 1976, ordinær general forsamling 21. november 1981, ekstraordinær generalforsamling 12. februar 1982, godkendt af hovedbestyrelsen 17. juni 1982,ordinær generalforsamling 13. november 2009 og ekstraordinær generalforsamling 3. februar 2010.